جنگ افروزان آمريكائي در سومالي چه مي كنند ؟

عاشقان ايران اسلامي حملات ددمنشانه نظاميان قداره بند آمريكائي از طريق هوا و زمين به كشور سومالي محكوم مي نمايد و جاي تعجب دارد .حاكمان مدعي مسلماني مسلط در بعضي از كشورهاي مسلمان كه از اعدام صدام ديكتاتور و جنايتكار (با اراده ملت مسلمان عراق و دادگاه عراق برخلاف ميل آمريكائيان به دار آويخته شد) كه ساليان دراز گوش به فرمان شيطان بزرگ آمريكا دستش به خون مبارزان مسلمان عراقي اعم از شيعه و سني روحاني و دانشگاهي الوده بود و با حمله نظامي به كشورهاي كويت و ايران اسلامي به  كشتار مردم بيدفاع مسلمان كويتي و ايراني به آمريكاي غير مسلمان و ديكتاتور جهاني خدمت نمود و پاي آمريكا را به منطقه باز كرد عزاي عمومي اعلام كردند و ماتم گرفتند در برابر حمله وحشيانه و ددمنشانه آمريكا به كشور سومالي و ريختن خون بيگناهان چرا ساكت اند ؟ ملت آمريكا بداند كه حمله به سومالي و يا هرجاي ديگر به نفع كشور آمريكا نيست موجب بي اعتباري ملت و دولت آمريكا در جهان است و افول قدرت آمريكا را نويد مي دهد

/ 0 نظر / 3 بازدید