جهان استکباری و اذنابش بدانند

باسمه تعالی - عاشقان ایران اسلامی صدور قطعنامه اخیر از طرف شورای امنیت بر علیه ایران اسلامی را به فال نیک می گیرد و از دولتمردان ایران اسلامی می خواهد که واکنش سریع را نسبت به این قطعنامه اعلام دارند ودر روابط خود با آژانس هسته که قوانین بین المللی را با فشار آمریکا و اذنابش زیر پا می گذارد و حقوق حقه کشورها را با خواست شیطان بزرگ نا دیده می گیرد تجدید نظر نماید.

آمریکا و اذنابش در آروپا و خاورمیانه بدانند که جمهوری اسلامی ایران از حقوق حقه خود دست بردار نیست و اینگونه قطعنامه هیچ گاه نخواهد توانست اورا از مسیر حقانیتش باز دارد و جوانان پرشور و انقلابی ایران اسلامی گوش به فرمان مقام عظمی ولایت در راه استفاده از انرژی هسته ای صلح آمیز با کمال قدرت به فعالیتشان ادامه خواهند داد . و یدانند صدور این قطعنامه خود دلیلی بر عجز و ناتوانی موافقان قطعننامه می باشد . .چه زیبا فرمود امام راحلمان بدین مضمون که هروقت آمریکا و دوستانش از ما تعریف کردند باید در کارهای خود تجدید نظر نمایئم و ببینیم که چکاری کردیه ایم که از ما تعریف کرده اند .

جوانان ُ قهرمانان ُ انقلابیان ایران اسلامی ای دانشمندان پر افتخار که کارشما در استفاده از انرژی صلح آمیز هسته ای هراس در دل دشمنان ایران اسلامی انداخته است این قطعنامه اراده شما و ملت ایران اسلامی را در استفاده از این انرژی بیش از پیش مصمم تر خواهد نمود بکوری چشم دشمنان به پیش که افول مستکبرین نزدیک است وپیروزی مستضعفین بر مستکبرین وعده خداوند است .  

/ 0 نظر / 2 بازدید