اعلام تنفر و انزجار

باسمه تعالي

اين اولين بار نيست كه شبكه هاي تبليغاتي غرب تحت سيطره صهيونيسم جهاني بر عليه مقدسات و ارزشهاي الهي دين مبين اسلامي اهانت مي نمايند و آخرين بارهم نخواهد بود . چرا كه تا استعمارگري و بلعيدن ثروت  دولت هاي مستضعف مسلمان نشين  و غير مسلمان خود باخته كه بدون جهت در برابر قلندران و ستمگزان خاموش اند ودر برابركفر جهاني منفعل عمل مي كنند وجود دارد. اين عمل شرم آور غرب بر عليه اسلام عزيزتمام شدني نيست چراكه : تنها دين اسلام و اعتقاد به قرآن واسلام عزيز است كه با تعاليم پويا خود در برابر ظلم و ستم و استعمارگران ايستاده و مبارزه عليه هر گونه بيداد را در برابر هر زور گويي فرض و لازم مي شمارد و هيچ سازشي با ستمگران را جايز نمي شمارد.

 نمونه بارز مبارزه بر عليه هر گونه ظلم و ستم و بيداد در جهان امروز ملت مسلمان و قهرمان ايران اسلامي است كه با عمل به ارزشهاي انثلاب اسلامي خود به عنوان الگوي مبارزه بر عليه جهانخواران و صهيونيسم بين المللي در جهان شناخته شده است .

امروز آزادي و آزاد انديشي و عدالت را در اسلام و قرآن و فرهنگ پوياي اهل بيت پيامبر اعظم صلي الله عليه و آله و سلم مي توان جستجوكرد كه با فطرت پاك انسانها سازش و مطابقت دارد .

مسلمانان جهان با محكوم كردن اهانت شبكه تلوزيوني دولت غربي دانمارك بر عليه پيامبر اعظم اسلام صلي الله عليه و آله وسلم كه رحمة للعالمين است . به همه ستمگران و جهانخواران آمريكائي و اروپائي اعلام مي دارد، چه بخو اهند و چه نخواهند ارزشهاي دين اسلام كه با فطرت پاك انسها همسوئي دارد در قلوب توده هاي ميليون انسانهاي جهان غرب و شرق نفوذ كرده وخواهد كرد و مردم ستم ديده جهان آماده پذيرش اسلام اند.

دمكراسي و آزادي مورد ادعاي آمريكا و دولتهاي اروپايي ديگر انسانهاي آزاده  را نمي فريبد و حتي كار بجائي رسيده است كه خود مردم اروپا و آمريكا نيز ادعا دولتهاي خويش را نمي پذيرند وباور ندارند .

علي رغم اين همه اهانت به مقدسات اسلامي و قرآن ، گرايش مردم اروپا وآمريكا به اسلام و قرآن ، دولتمردان ستمگر ومستكبرجهانخواررا مي آزارد و گرايش مردم به اسلام برايشان عقده شده است و خيال مي كنند با اهانت به پيامبر اعظم خدا - كه درود خدا براو و اهل بيت پاكش باد- مي توانند جلوي نفوذ احكام و ارزشهاي خدائي اسلام را در ميان مردم خود و ديگر مردم جهان بگيرند ،هيهات هرگز به اين آرزو نخواهند رسيد چرا كه :

چراغي را كه ايزد بر فروزد                         هرآنكس پف كند ريشش (ريشه اش ) بسوزد.

آيا دولتهاي اروپائي و آمريكائي ، فكر كرده اند كه چرا دولت آمريكا كه روزي در جهان انا من رجلش به اوج افلاك رسيده بود و كسي زهره آنزا نداشت كه به دولت آمريكا و دوستان اقماريش بالاتراز گل بگويد ، امروز در جهان فرياد مرگ بر آمريكا و صهيونيسم بين اللملل همه جا را فرا گرفته و طشت رسوائي دولت آمريكا ( دولت بوش ) از پشت بامها افتاده است و صداي طبل رسوايش را همگان همه روزه مي شوند.و بيزاري جهاني از دولت قلدر آمريكا روز به روز بشتر مي شود تا آنجا رسيده كه بوش نيز به اين موضوع اعتراف مي كند  

 ، كاراين ابر قدقد بجائي رسيده كه مردمش برعليه(( دولت بوش)) تقريباً در تمام شهرهاي آمريكا دست به تظاهرات ضد جنگ مي زنند و از ريختن خوان بيگناهان مردم مسلمان عراق و افعانستان و فلسطين و ديگر نقاط جهان توسط ارتش آمريكا اعلام انزجا و تنفر مي نمايند ، وازدولت مردان آمريكائي جنگ افروز بيزاري مي جويند. 

ملت قهرمان ايران اسلامي اعم از مسلمان و غير مسلمان همراه و همگام با مسلمين جهان وديگر آزاد انديشان جهان و پيروان اديان آسماني اهانت شبكه تلوزيوني دولت اروپائي دانمارك به پيامبراعظم اسلام (ص) را محكوم مي نمايدو ازمسببين اين اهانت بيزاري مي جويد.

ازرياست محترم و محبوب جمهوري اسلام ايران تقاضا دارد ، انزجار و تنفر ملت ظلم ستيز ايران اسلامي را به دولتهاي اروپائي و آمريكائي بخصوص دولت دانمارك اعلام دارد .ودر برابر اين اهانت واكنشي مناسب ودرخورملت انقلابي ايران اسلامي به جهانيان به ويژه دولت دانمارك نشان دهد .

در خاتمه خدا را شاكريم كه دشمنان اسلام و مسلمين را احمق آفريده است.

/ 0 نظر / 2 بازدید