نگاهی به سحنان رئیس جمهور محترم در سفر به استان اردبیل

دومین موضوعی که رئیس جمهور مطرح کرد در باب اجرای قانون اساسی است. روحانی بیان کرد که قانون اساسی را اجرا می کند، اجرای قانون اساسی برای خیلی ها خوشایند نیست و شاید عصبانی شوند. این رویکرد رئیس جمهور از دو جهت بسیار قابل تامل است.
موضوع قابل توجه در این زمینه تاکید رئیس جمهور به اجرای قانون اساسی است و این سئوال در این باب مطرح می‌کند که اجرای قانون اساسی چه کسانی را عصبانی می‌کند و چطور است که رئیس جمهور بعد از یکسال تاکید می کند که این قانون را اجرایی می کند و طوری این مساله را مورد تاکید قرار می دهد که بوی نوعی واکنش و رفتار مقابل از آن به مشام می رسد.

بر اساس اصولی که در قانون اساسی خصوصا در اصول مربوط به وظایف دولت آمده است دولت باید در جهت ایجاد محیط مساعد برای رشد فضایل اخلاقی بر اساس تقوی و مبارزه با کلیه مظاهرفساد و تباهی، بالا بردن سطح آگاهی های عمومی، آموزش و پرورش و تربیت بدنی رایگان، محو هرگونه استبداد و خودکامگی و انحصارطلبی، رفع تبعیضات ناروا و ایجاد امکانات عادلانه برای همه ، در تمام زمینه های مادی و
معنوی، ایجاد نظام اداری صحیح و حذف تشکیلات غیر ضرور، پی ریزی اقتصادی صحیح و عادلانه بر طبق ضوابط اسلامی جهت ایجاد رفاه و رفع فقر و برطرف ساختن هر نوع محرومیت در زمینه های تغذیه و مسکن و کار و بهداشت و تعمیم بیمه، تامین خودکفایی در علوم و فنون صنعت و کشاورزی و امور نظامی و مانند اینها، تنظیم سیاست خارجی کشور بر اساس معیارهای اسلام، فراهم کردن زمینه برای خانه دار شدن مردم و جوانان بخصوص کارگران و قشر روستایی، برطرف کردن نیازهای درمانی و آموزشی و پزشکی و ... اقدام کند.

اینها اصولی است که وظیفه دولت را تشریح می کند و اجرای این موارد جزو وظایف دولت محسوب می‌شود و این مساله بدون هیچ قید و بندی باید انجام گیرد اما این موضوع از سوی رئیس جمهور طوری مطرح شده است که گویی اجرای این اصول برنامه‌ای خارج از وظایف دولت است و دولت آنرا به عنوان ابزار تنبیهی عده‌ای که از اجرای آن عصبانی می‌شوند، مورد بهره‌برداری قرار می‌دهد.

این در شرایطی است که وظایف دولت ذیل همین اصول است و همچنین نحوه عملکرد دولت نیز ذیل همین اصول بایستی مورد بررسی قرار گیرد.

به نظر می‌رسد در دولت روندی باب شده است که در حال تغییر این وظایف است. دولت در این باب به رسانه ملی انتقاد می‌کند که به طور خاص به خدماتی که دولتمردان ارائه داده‌اند نمی‌پردازد و تبیلغ عملکرد دولت به درستی عمل نمی کند. اما در این میان نیز نباید شائبه استفاده تبلیغاتی از قانون اساسی بوجود بیاید.

با بررسی نحوه عملکرد دولت‌های گذشته نیز متاسفانه این آسیب دیده می‌شود که دولت‌ها بخشی از قانون اساسی را پررنگ کرده‌ و بر اساس منافع سیاسی به آن نگریسته و به طور جامع به آن نپرداخته اند. به عنوان مثال در دولت خاتمی بحث آزادی مدنی و سیاسی از میان دیگر اصول قانون اساسی مورد توجه قرار گرفت و دیگر موارد مغفول ماند. این درشرایطی است که امروزه نیز بسیاری از افراد شاخص دولت اصلاحات بیان می‌دارند که هنوز هم مسائل سیاسی از نان شب برای آنها واجب تر است .

به نظر می‌رسد در دولت یازدهم نیز چنین روندی بوجود آمده است و این دولت نیز بدون توجه جامع به این مساله به طور موردی وظایف خود در قانون اساسی را مورد اشاره قرار می‌دهد. این درحالی است که مسائل دیگری چون تامین معیشت و رفاه مردم و زدودن فقر و ... از جمله وظایف دولت است که در قانون اساسی بدان تصریح شده است.

با این اوصاف شاید  دولت در این باب در صدد عوض کردن ذیل وظایف خود و یا اولویت دار کردن آن است. آفت دیگری که در این مساله دیده می‌شود موردی نگاه کردن به قانون اساسی و اجرای وظایف دولت به طور مقطعی و خاص است که در این زمینه نیز بایستی دولت همواره نگاهی به قانون اساسی داشته باشد و آن را به طور مداوم و نه مقطعی مورد اجرا قرار دهد تا ثمرات این مساله در جامعه نمایان شود و همانطوری که رئیس جمهور مورد تاکید قرار داده نگاه مردم تنها به رسانه ملی نیست و در این زمینه عملکرد خوب چیزی نیز که از دیده افکارعمومی پنهان بماند.

منبع :  http://www.fardanews.com/fa/news/362851

/ 0 نظر / 25 بازدید